ARKEOLOGISKE FUNN

I fire år, fra 2013-2016 ble det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i Vinstravassdraget. Norsk Maritimt Museum konsentrete sin del rundt temaet ferdsel og bruk av båt. Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune samarbeidet om temaer knyttet til jakt og fangst av storvilt.

Utgravinger Olstappen mai 2014

10000 år gammel HISTORIE

I reguleringssonen i innsjøen Olstappen (600 m.o.h.), litt sør for Skåbu, ble det i 2014 gjort funn av bein på en lokalitet på innsjøens midtre vestside ved utløpet av elva Vinstra. På en lokalitet ble det funnet både trekull og skjørbrent stein sammen med brente bein. Skjørbrent stein er typisk for mennesker i steinalderen hvor steinene kan ha vært brukt til oppvarming, og hvor de etter noe tids bruk som regel sprekker og kastes. En del bein lot seg sikkert artsbestemme til elg på denne lokaliteten, og litt av beinmaterialet lot seg også radiokarbondatere.
Dateringen viste at elgen hadde levd for ca. 10 000 år siden. Dette er hittil det eldste funn av elg sammen med spor av mennesker i Norge.
Kilde: Fylkesarkeologene, OFK

Utgravinger Vinstri sommer 2014

Rester av fangstgrop ved Slangen

VINSTERVATNA

De lange og smale vannene danner en naturlig ferdselsvei mellom øst og vest. Samtidig utgjør vannene sperrer for rein og elg som trekker mellom sommer- og vinterbeiter, slik at det dannes flaskehalser for viltet.

Vannene som ble undersøkt er Bygdin (1056 moh), Vinstre (1030 moh), Kaldfjorden (1019 moh), Øyangen (998 moh), Nedre Heimdalsvatn (1052 moh) og Olstappen (668 moh).

FANGSTGROPER (DYREGRAVER)

En jordgravd fangstgrop er en fallfelle anlagt i løsmasser for å fange dyr som ble lokket eller fysisk forhindret til å passere andre steder enn hvor en kamuflert åpning var anlagt. Jordgravde fangstgroper for fangst av elg og rein har vært anlagt i både korte rekker med et fåtall groper og lange rekker med mange groper. En rekke med sammenhengende fangstgroper kalles en fangstgard og hvor det var sperreinnretninger mellom disse gropene.
(Kilde: Kittilbu Utmarksmuseum)

Oversiktskartet viser den store mengden fangstanlegg, jernvinneanlegg og kullgroper som finnes i Elgland.
 Kilde: Fylkesarkeologene, Oppland Fylkeskommune.