Foto: Sjur Sande

Foto: Sjur Sande

 
 

Elgland strekker seg fra Kittilbu Utmarksmuseum i sør gjennom Espedalen til Skåbu og videre til Glittersjå i Murudalen.
En reise gjennom området hvor et av Europas største og mest spesielle elgtrekk går. 

ELGLAND SA er et nettverk av samarbeidende reiselivsbedrifter fra Gausdal Vestfjell i sør til Murudalen i nord. I dette nettverket inngår pr i dag i alt åtte bedrifter. Bedriftsnettverket har som mål å utvikle, markedsføre og selge gode produkter og opplevelser spesielt knyttet til elgens natur- og kulturhistorie innenfor det geografiske området som bedriftene dekker.

De årvisse forflytningene av elg mellom sommerbeiteområder primært i lavereliggende områder i sør til vinterbeiteområder i områder i nord er sentralt for alle bedriftene.  

Sammen ønsker vi å vise deg området, historiene og naturopplevelsene i elgens rike.

Velkommen til oss!

Foto: Sjur Sande

 

Foto i heading: Tori Virik Nøvik